Podajemy porządek obrad Walnego Zebrania Towarzystwa Małachowiaków:

1.Otwarcie Zebrania

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.Wybór Wiceprzewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Protokolanta

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.Przyjęcie porządku obrad

6.Sprawozdanie Zarządu z działalności w kadencji 2015-2020

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Towarzystwa

9.Wybory władz Towarzystwa: Zarządu i Komisji Rewizyjnej

10.Zamknięcie obrad

 

Przypominamy, że Walne Zebranie Towarzystwa Małachowiaków odbędzie się 19 września 2020 o godz. 12.00 w Małachowiance.

Serdecznie zapraszamy!

Obowiązuje reżim sanitarny (maseczki, przyłbice, dystans społeczny).