W dniu 19 IX 2020 o godz 11 w Liceum Małachowskiego w Płocku odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Małachowiaków. Na zebraniu obecnych było 35 osób.

Na przewodniczącą zebrania wybrano p. Katarzynę Majzner, na wiceprzewodniczącego – p. Zdzisława Bukowskiego, na protokolanta i sekretarza zebrania – p. Dorotę Radaszkiewicz. Następnie wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Anna Betke, Agata Wiśniewska, Aleksander Betke. Prezydium zebrania i komisję skrutacyjną wybrano w głosowaniu jawnym.

Następnie prezes Towarzystwa, p. Anna Wiśniewska, złożyła sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa w kadencji 2015-2020. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła p. Joanna Atlak. Działalność finansowa Zarządu Towarzystwa w latach  2015-2020 została oceniona pozytywnie.

Zebrani udzielili Zarządowi Towarzystwa absolutorium za lata 2015-2020 jednogłośnie.

Następnie uchwalono zmiany w Statucie naszej organizacji, polegające na:

1) zrezygnowaniu z istnienia Sądu Koleżeńskiego oraz  wykreśleniu ze Statutu wszystkich punktów związanych z Sądem Koleżeńskim

2) ustaleniu składu Zarządu w ilości od 9 do 15 członków, w tym jednego z urzędu (jest nim każdorazowo dyrektor szkoły).

Kolejnym punktem Zebrania były wybory władz Towarzystwa na kolejną kadencję. W wyniku głosowania wybrano członków Zarządu (w kolejności alfabetycznej):

1. Betke Anna

2. Bukowska Ryszarda

3. Bukowski Zdzisław

4. Gizińska Ewa

5. Janiszewska Magdalena

6. Jankowski Kazimierz

7. Majzner Katarzyna

8. Mikołajewski Kazimierz

9. Patelska Anna

10. Sylwester Pawlak

11. Perzesty Zbigniew

12. Radaszkiewicz Dorota

13. Wiśniewska Anna

Czternastym członkiem Zarządu jest (zgodnie ze Statutem) dyrektor szkoły – p. Katarzyna Góralska.

 

W wyniku głosowania wybrano członków Komisji Rewizyjnej (w kolejności alfabetycznej):

1. Atlak Joanna

2. Betke Daniel

3. Boryczewski Wojciech

 

Wszystkim wybranym życzymy kadencji obfitującej w sukcesy!!!